viQtor: de partner in uw regioplannen?

Het zorgsysteem staat onder druk. De personeelstekorten zijn op dit moment al op alle plekken in de zorg voelbaar. Veranderingen in het systeem zijn noodzakelijk om zorg op lange termijn toegankelijk en betaalbaar te houden. Toch komt de benodigde verandering maar heel langzaam op gang. Om dit proces te versnellen zijn er in het Integraal Zorg Akkoord van 2022 afspraken gemaakt over regioplannen voor initiatieven die de zorg ingrijpend veranderen.

Aan deze plannen is een tijdspad gekoppeld. Alle zorgregio’s in Nederland is gevraagd om in de eerste helft van 2023 tot een regiobeeld te komen, waarin helder is wat de specifieke uitdagingen en kansen zijn voor die regio. In de tweede helft van 2023 moeten regio’s op basis van deze regiobeelden tot regioplannen komen waarmee de uitdagingen uit die regio kunnen worden aangepakt. Via de zorgverzekeraars is een bedrag van in totaal 2,8 miljard euro ter beschikking gesteld om deze plannen te kunnen financieren. Voorwaarde is wel dat twee marktleidende zorgverzekeraars het initiatief ondersteunen.

Zorg voor kwetsbare groepen thuis

Uitdagingen in de zorg zijn er op vele terreinen, maar zeker ook in de zorg voor kwetsbare ouderen thuis. Onder andere door personeelstekorten is er onvoldoende capaciteit in de ziekenhuizen en zorginstellingen om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Hierdoor ontstaan er wachtlijsten en blijven mensen zo lang mogelijk thuis.
In het systeem van zorg thuis spelen verschillende partijen een rol, zoals de huisarts, de thuiszorg, de specialist of verpleegkundige uit het ziekenhuis, de apotheek en ook de mantelzorgers. Toch is er meestal ook een groot deel van de dag geen zorg en geen toezicht op deze kwetsbare groep thuis. 24/7 monitoring (telemonitoring) is een goede oplossing die patiënten thuis een beter gevoel van veiligheid kan geven en professionals op afstand de informatie biedt waardoor zij tijdig kunnen ingrijpen en zo de juiste zorg kunnen leveren op het juiste moment.

24/7 monitoring

Ziekenhuizen zoeken naar mogelijkheden om herstel maar ook behandelingen bij de patiënt thuis te laten plaatsvinden in plaats van in het ziekenhuis. Denk daarbij bijvoorbeeld aan herstel na een operatie, wondbehandeling, het toedienen van (infuus)medicatie, maar ook aan nierdialyse. Ook revalidatie-instellingen behandelen patiënten zoveel mogelijk vanuit de thuissituatie. Dat is niet alleen prettig voor de patiënten, maar zo worden ook de schaarse capaciteiten in de zorginstellingen beter benut. Met 24/7 monitoring kunnen patiënten tijdens deze behandelingen, maar ook ervoor en erna wanneer er geen professional aanwezig is, in de gaten worden gehouden.

viQtor als partner

In de regioplannen die in 2023 worden opgesteld, zullen initiatieven worden opgenomen om patiënten langer thuis te houden, sneller naar huis te laten gaan en zoveel mogelijk behandeling en herstel thuis plaats te laten vinden. viQtor kan daar de perfecte partner bij zijn.
Wilt u hier meer over weten of met ons samen bespreken hoe dit past binnen uw regioplan? Neem dan contact met ons op of vul onderstaand formulier in.

Wilt u meer weten over regioplannen en transformatiegelden? Deze factsheets van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) geven heldere en concrete uitleg daarover:

Factsheet Regionale Samenwerking-2023.pdf (nvz-ziekenhuizen.nl)
Factsheet Criteria regiobeelden regioplannen 2023.pdf (nvz-ziekenhuizen.nl)
Factsheet Transformatiegelden 2023 (incl correctie) 2.pdf (nvz-ziekenhuizen.nl)