Subsidies voor doorontwikkeling viQtor.

Prachtig nieuws: smartQare is beloond met de toekenning van de volgende subsidies:

  1. Bio-Curity, een (Europese) subsidie ten behoeve van de ontwikkeling van een oplossing voor vroeg signalering en gepersonaliseerde behandeling van metabool syndroom in een veilige en vertrouwde (digitale) omgeving.
    Turks – Nederlands consortium samen met o.a. DEMCON, LUMC, TNO, Imec, TUe,
  2. MIT R&D Zuid Holland, een Nederlandse subsidie ten behoeve van de (door-)ontwikkeling van interactieve hulp bij Telemonitoring.
    Samenwerkingsverband met Freesense Solutions.

Er zijn meerdere redenen waarom subsidies interessant zijn voor smartQare.

In de eerste plaats is natuurlijk de financiële steun voor doorontwikkeling van onze oplossing zeer welkom. Met extra middelen kunnen wij sneller en breder ontwikkelen waardoor we de wensen van gebruikers sneller kunnen omzetten in de functionaliteit van viQtor en onze oplossing dus sneller nog meer waarde kan toevoegen in de zorg.

Naast verbetering en aanvulling van bestaande functies werken wij ook aan nieuwe algoritmen, met een voorspellende functie, op basis waarvan een toekomstige zorgbehoefte kan worden vastgesteld, denk daarbij bijvoorbeeld aan een valrisicoscore en voorspellers van klinische achteruitgang. De potentie van dit soort algoritmen voor preventie is groot. Preventie is dé manier om niet alleen maar slimmer en doelmatiger zorg te verlenen, maar vooral ook om mínder zorg te hoeven verlenen. De kraan dichtdraaien in plaats van dweilen.

Subsidies geven smartQare de mogelijkheid om onze oplossing in die richting door te ontwikkelen.

In de tweede plaats worden subsidies in veel gevallen verstrekt aan een samenwerkingsverband, een consortium van diverse partijen, bijvoorbeeld meerdere leveranciers en eindgebruikers. Dat sluit perfect aan bij de visie van smartQare dat wij niet een op zichzelf staande oplossing hebben ontwikkeld, maar dat de meeste toegevoegde waarde ontstaat wanneer partijen elkaar in het veld kunnen versterken en samen tot een complete propositie kunnen komen (1 + 1 = 3). Vanaf de gezamenlijke aanvraag ontstaat er een intensieve samenwerking tussen de partijen in een consortium, hetgeen het resultaat voor alle stakeholders ten goede komt.

In sommige gevallen worden ook buitenlandse partijen betrokken in een consortium. Technologische oplossingen hebben baat bij schaalgrootte: alleen met voldoende schaalgrootte worden de baten van inzet van technologie groter dan de kosten. De CE certificering, die viQtor in de zomer van 2022 heeft behaald, geeft de mogelijkheid tot inzet in heel Europa. Binnen een consortium kan inzet van viQtor buiten Nederland worden versneld.

Een subsidie aanvraag is een intensief en tijdrovend proces zonder gegarandeerde uitkomst. Er vindt altijd een zorgvuldige selectie plaats van plannen en partijen, waar het meest van wordt verwacht. Een subsidie toekenning is daarom ook een bevestiging van het vertrouwen van experts in de betrokken partijen en in de plannen voor doorontwikkeling en de toegevoegde waarde daarvan.

Wij zijn verheugd dat onze aanvragen voor deze subsidies zijn beloond met een toekenning daarvan.
Wij werken er hard aan om maximaal resultaat met deze projecten te behalen.